english magyar
BejelentkezésElfelejtett jelszó
Elérhetőségek      Küldetés, alapszabály      Tagságra jelentkezés      Fórum      


AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA


 IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE


 Az Egyesület szervei:


 ·         Közgyűlés,


·         Elnökség,


·         Számvizsgálók,


·         Munkacsoportok


A közgyűlés:Az egyesület legfőbb szerve: a Közgyűlés.


A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő kérdésekben dönthet.


A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:


·       az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása,


·       az elnökség megválasztása,


·       az állandó munkacsoportok vezetőinek megválasztása,


·       a két számvizsgáló megválasztása,


·       a költségvetés meghatározása, az Egyesület vagyonának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása,


·       az elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározására,


·       a tagsági díj mértékének meghatározása,


·       a pártoló tagok jelentkezésének elfogadása és tiszteletbeli tagokra történő javaslattétel és elfogadás; a tagkizárás – az elnökség jóváhagyása alapján,


·       Az Egyesület „Működési Szabályzatának”  elfogadása és módosítása,


·       az Egyesület feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés.


A közgyűlés összehívása:


·       a rendes közgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni,


·       rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább egyharmada azt írásban, az ok megjelölésével kéri, ha a vezetőség azt indokoltnak tartja, vagy ha a felügyeletet gyakorló ügyészség írásban indítványozza.


A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait az elnökség hirdeti meg.


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 fő részt vesz. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor 30 napon belül újból azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.


A közgyűléseken a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. Az érvényes szavazatokhoz egyszerű szavazattöbbség, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések eldöntésénél kétharmados többség szükséges.


Az elnökség:


Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve.


Két közgyűlés között intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét.


Az elnökség előkészíti a közgyűléseket, a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik az Egyesület vagyonával, valamint szervezi az Egyesület munkáját.


Az elnökség 5 főből áll. Az elnökség tagjait: az elnököt, az alenököt, a főtitkárt, a kincstárnokot, valamint az Oktatási és rendezvényszervező munkacsoport vezetőjét jelőlés alapján az Egyesület tagjai közül a közgyűlés választja meg.


Az elnökség mandátuma 2 évre szól.


Az elnökség vezetője az elnök, akadályoztatása esetén ugyanolyan jogkörrel az alelnök jár el.


 Az Egyesületet teljes jogkörrel az elnök, illetve az alelnök képviseli.


Az elnök irányítja az elnökség munkáját, meghatározza az elnökség munkarendjét és munkamegosztását. Szavazategyenlőség esetén mindig az Elnök szavazata dönt.


Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülést tart, beleértve a kiterjesztett elnökségi üléseket.


Az elnökség gondoskodik az Egyesület könyvvezetéséről, képviseletéről a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. Az elnökség dönt az egyesületi jogviszonyból származó, illetve az egyesület tagjai között felmerülő vitás etikai kérdésekben.


Az elnök az Egyesület ügyeiben - az elnökség, illetve a közgyűlés részére történő utólagos jelentéstételi kötelezettség mellett - egyedül is jogosult saját felelősségére döntéseket hozni.


A számvizsgálók:


 


 


 


 A két számvizsgálót a közgyűlés választja meg. 


A számvizsgáló kötelezettsége a folyóügyek ellenőrzése és a mérleg felülvizsgálata.


Jelentéstételi kötelezettséggel tartoznak az elnökség és a közgyűlés részére az általuk végzett vizsgálatok eredményeiről.


Az éves közgyűlések jegyzőkönyveit aláírásukkal hitelesítik.


A munkacsoportok:


Az Egyesület több állandó munkacsoportot szervez. Az Egyesület bármely feladatának végrehajtására ad-hoc munkacsoportot szervezhet. A munkacsoportok az Egyesület által meghatározott célok elérése érdekében az egyes részfeladatok szervezését, összehangolását és végrehajtását irányítják. A munkacsoportok vezetői az elnökségnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak és működésük során résztvevői a kiterjesztett elnökségi üléseknek. Az ad hoc munkacsoportok működése a feladat végrehajtásáig tart.


A munkacsoport vezetője, ill. tagja egyidejűleg bármely más tisztséget is betölthet.


Állandó és ad-hoc munkacsoportok: utóbbiakat a jegyzőkönyvek tartalmazzák, feladat és cél, valamint a résztvevők megjelőlésével.


A jelölőbizottság és a választás rendje:


A választások előtt az elnökség jelölőbizottságot nevez ki.


A jelölőbizottság az elnökségi tagokra, a munkacsoportok vezetőire, a számvizsgálókra és az etikai bizottság tagjaira vonatkozóan jelölőlistát állít össze.


A jelölőlistára ezen kívül bárki felkerülhet, akit a közgyűlés, nyílt szavazással kétharmados többséggel arra alkalmasnak tart.


A tisztségviselőket a közgyűlés a jelölőlista alapján kétharmados többséggel választja.


 


A régi tisztségviselők mandátuma akkor szűnik meg, ha a közgyűlés az új tisztségeket választás útján betöltötte.


 


 


A tisztségviselők lemondása, elhalálozása, egyesületi tagságának, vagy tisztségének egyéb okból történő megszűnése esetén, az új elnökségi tag választása céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni. Az ily módon választott új elnökségi tag mandátuma addig szól, mint azé a tagé, akinek helyére megválasztották őt.


 


 


 


 


 

Letölthető dokumentumokOldaltérkép | RSS